شعر از مولوی

در زمین دیگران خانه مکن

                                                    کار خود کن کار بیگانه نکن

کیست بیگانه ؟ تن خاکی تو

                                                    کز برای اوست غمناکی تو

تا تن را چرب و شیرین می دهی

                                                     گوهر جان را نیابی فربهی

گر میان مشک تن را جا شود

                                                    وقت مردن کمتر آن پیدا شود 

مشک را بر تن مزن بر دل بمال

                                                   مشک چه بود ؟ نام پاک ذوالجلال    

/ 0 نظر / 4 بازدید